STEM OP
JOUW
#DordtseRooje
TOP 3!

Privacy Policy

Privacyreglement Website www.detegelvandordt.nl

Dit is de privacyverklaring van Stichting Openbare Bibliotheek AanZet
met betrekking tot de website www.detegelvandordt.nl. Stichting
Openbare Bibliotheek AanZet is gevestigd aan de Groenmarkt 153 te
Dordrecht (hierna: “Bibliotheek AanZet” of “wij”).

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens van bezoekers en klanten die de website
www.detegelvandordt.nl bezoeken of contact met ons hebben over
producten van deze website.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring
nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met
persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze
privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en
regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over
het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen
via telefoon: 078 6205500 of e-mail: info@detegelvandordt.nl Als u niet
tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever
niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bibliotheek AanZet is verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid
betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Een spreuk plaatsen

Indien uw ervoor kiest een spreuk voor te dragen om gepubliceerd te
worden door Bibliotheek AanZet, verwerkt Bibliotheek AanZet uw naam,
uw leeftijd, uw postcode, uw spreuk en eventueel uw toelichting. Niet

iedere spreuk die wordt voorgedragen voor publicatie wordt ook
daadwerkelijk gepubliceerd. Dit oordeel is aan Bibliotheek AanZet. Alleen
de spreuk en soms de toelichting worden gepubliceerd op de website,
niet uw naam, leeftijd en postcode. De spreuk zelf kan ook worden
gepubliceerd in de bibliotheek, in publicaties, in de publieke ruimte en via
sociale media.

Een bestelling plaatsen

Een opdracht tot het leveren van een tegel met uw spreuk is een opdracht
aan NewEgo B.V. via www.tegelspreuken.nl. New Ego B.V. gebruikt uw
gegevens om uw bestelling te produceren en verwerken. Bij de bestelling
wordt u gevraagd akkoord te gaan met het privacyreglement van NewEgo
B.V.

Contact

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website,
per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt.
Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (zoals uw
naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met
ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

In kaart brengen websitebezoek

Bibliotheek AanZet gebruikt alleen technische en functionele cookies en
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website
en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen
wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij
persoonsgegevens?

Beoordeling en analyse van spreuken

Bibliotheek AanZet gebruikt uw leeftijd, postcode, spreuk en de
toelichting om de spreuken te beoordelen en te analyseren. Met het
verzoek om uw spreuk te plaatsen geeft u Bibliotheek AanZet
toestemming de verstrekte gegevens te verwerken voor de
bovengenoemde doelen. U ontvangt per e-mail een bevestiging dat u een
spreuk heeft ingediend. U heeft het recht om uw toestemming weer in te
trekken. Bibliotheek AanZet mag dan geen gegevens meer van u
verwerken.

Nieuwsbrief

Indien u hiervoor akkoord geeft, gebruikt Bibliotheek AanZet uw e-mail
adres voor het verzenden van een nieuwsbrief. Voor deze nieuwsbrief
kunt u zich eenvoudig afmelden via de unsubscribe-link onderaan de
nieuwsbrief.

Bestellen van een spreuk op een tegel

Indien u een tegel met uw spreuk bestelt, verwerkt Bibliotheek AanZet
uw adresgegevens. Deze verwerking is noodzakelijk om de opdracht te
laten verwerken en verzenden.

Analyse websitebezoekers

De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website
worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan
de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest
worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren de door u verstrekte gegevens tot uiterlijk 31 december
2021 tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

In uitzonderingsgevallen bewaren wij gegevens langer, indien Bibliotheek
AanZet van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om uw
gegevens langer te bewaren.

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden tot twee jaar na het bezoek
aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google
Analytics.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden digitaal opgeslagen. Uw gegevens worden daarmee
verwerkt door onze ICT provider. Met de ICT provider heeft Bibliotheek
AanZet een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal
eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van
ons mag verwachten.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond
van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens
te verstrekken.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische
veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door
derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke
passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te
treffen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:
a. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van
een kopie daarvan.

b. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet
juist of onvolledig zijn.

c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in
bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van
uw persoonsgegevens.

d. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten
wissen (‘recht op vergetelheid’).

e. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde,
gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens
aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt
uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het
aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of
telefoonnummer.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken
of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze
privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een
melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de
hoogte brengen.

9 november 2018